ประวัติความเป็นมาของสวนหลวง ร.๙

สวนหลวง ร.๙

สวนหลวง ร.๙ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบุคคลและส่วนราชการช่วยกันดำเนินการ โดยช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์จากประชาชนชาวไทย จนสามารถสร้างเป็นสวนขนาดใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในศุภมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สวนหลวง ร.๙ เป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการทาง ด้านพฤกษศาสตร์ โดยปลูกรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลาเปิด-ปิดสวนหลวง ร.๙ 05.00-19.00 น.ผังสวนหลวง ร.๙

แผนผังสถานที่
ภายในสวนหลวง ร.๙ค่าบริการ

ค่าบริการต่างๆ ภายใน
สวนหลวง ร.๙ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินแสดงวันที่
จัดงานหรือจัดกิจกรรมติดต่อจองสถานที่

ติดต่อจองสถานที่เพื่อจัดงาน
หรือจัดกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนหลวง ร.๙ปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 

เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ จะจัดให้มีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ดังเช่นทุกปี จึงขอปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ในเวลา 5.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน จะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าสวน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙


  |   เริ่ม น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.


13 ตุลาคม 2566  |   เริ่ม 7.30 น.ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.


13 ตุลาคม 2566  |   เริ่ม 7.30 น.

ข่าวสารปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566

เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ จะจัดให้มีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ดังเช่นทุกปี จึงขอปิดสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2566 โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ในเวลา 5.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน จะไม่เปิดให้ประชาชนเข้าสวน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม 2566

เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันที่ 28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.30 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน มูลนิธิสวนหลวงร.๙   มูลนิธิทันตนวตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรุงเทพมหานคร จัดทำบุญตักบาตร ณ หอรัชมงคล และจัดกิจกรรมรับบริการ ตรวจ รักษาฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2566  ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ค่าเช่าสถานที่ในสวนหลวง ร.๙

การปรับอัตราค่าเช่าสถานที่ในสวนหลวง ร.๙

ถ่ายภาพยนตร์             30,000.-

ถ่ายภาพนิ่ง                 10,000.-

จัดงานเดิน – วิ่ง           10,000.-

อาคารถกลพระเกียรติ   35,000.-

หอรัชมงคล                 50,000.-

ถ่ายภาพวิวาห์              1,000.-

กระโจมแตร                15,000.-

สนามราษฎร์               30,000.-

กิจกรรมออกกำลังกายในสวนหลวง ร.๙

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved